top of page

ESG DUURZAAM

Introductie

Op grond van de SFDR en de Taxonomieverordening moeten beheerders van beleggingsinstellingen, waaronder Base Capital Fondsmanagement B.V. ("Base Capital"), informatie verschaffen over duurzaamheid met betrekking tot de beheerde fondsen. Base Capital promoot geen ecologische of sociale kenmerken ('lichtgroene beleggingen' als bedoeld in artikel 8 SFDR) en heeft ook geen duurzame belegging tot doel ('donkergroene beleggingen' als bedoeld in artikel 9 SFDR). 

 

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen​

Base Capital houdt geen rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en stelt daarom niet jaarlijks een zogenoemde principal adverse sustainability impact statement (PAI) op. 

Base Capital beheert slechts één beleggingsinstelling. Deze beleggingsinstelling houdt slechts één belegging en het doel is om deze belegging voor de lange termijn aan te houden. Wijzigingen van beleggingen/beleggingsbeslissingen worden aldus niet voorzien. Gezien het beleggingsbeleid van deze beleggingsinstelling acht Base Capital een PAI dan ook niet opportuun. Het in aanmerking nemen van ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zou bovendien betekenen dat Base Capital hierover moet rapporteren. De benodigde informatie om te rapporteren is op dit moment niet beschikbaar binnen Base Capital. Voor het verkrijgen van dergelijke informatie zou de Beheerder (kostbare) maatregelen moeten treffen. Dit acht Base Capital, in ieder geval op dit moment, disproportioneel. Gezien de omvang van Base Capital en de fase waarin Base Capital zich bevindt (het beheren van slechts één beleggingsinstelling met een lange termijn belegging), is Base Capital van mening dat de kosten die voor een PAI moeten worden gemaakt niet in verhouding staan tot de baten. 

Voorgaande neemt niet weg dat Base Capital het besluit om geen ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren kan heroverwegen, indien zich relevante omstandigheden voordoen. Bijvoorbeeld indien meerdere beleggingsinstellingen onder beheer komen of wanneer het merendeel van de investeerders verzoekt om een PAI. Dit wordt op het moment van publicatie van deze informatie echter niet voorzien.

Beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico's 

Base Capital erkent dat (verwezenlijking van) duurzaamheidsrisico's een mogelijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken. Een duurzaamheidsrisico is, kort gezegd, een gebeurtenis op ecologisch, sociaal of governance gebied (ESG-gebied) die een negatief effect kan hebben op de waarde van de deelnemingsrechten in de door haar beheerde beleggingsinstelling(en). Duurzaamheidsrisico's op ecologisch gebied zien bijvoorbeeld op CO2-uitstoot, energieverbruik en biodiversiteitsverlies. Bij duurzaamheidsrisico's op sociaal gebied kan bijvoorbeeld gedacht worden aan productaansprakelijkheden en eerbiediging van mensenrechten. Als het gaat om duurzaamheidsrisico's op governance gebied, dan kan gedacht worden aan inclusiviteit en diversiteit, beloning en bedrijfsethiek.

Base Capital integreert duurzaamheidsrisico's in een beperkte mate in beleggingsbeslissingen. Base Capital investeert doorgaans in partijen die vastgoed houden en exploiteren. Bij het selecteren van een dergelijke investering wordt rekening gehouden met de wijze waarop de onderliggende belegging (de partij die het vastgoed exploiteert) relevante duurzaamheidsrisico's met betrekking tot het vastgoed heeft gemitigeerd. Bepaalde duurzaamheidsrisico's kunnen namelijk relevant zijn voor de waardeontwikkeling van het vastgoed en daarmee (indirect) de waardeontwikkeling binnen de beleggingsinstelling(en) die wordt beheerd door Base Capital. 

Duurzaamheidsrisico's en het beloningsbeleid

Base Capital is onder het AIFMD-registratieregime niet verplicht tot het hanteren van het wettelijk voorgeschreven beloningsbeleid. Gezien de beperkte omvang van de organisatie is niet gekozen om (vrijwillig) een specifiek beloningsbeleid op te stellen. Vanwege het ontbreken van (een verplichting tot het opstellen van) een beloningsbeleid, is de verplichting uit SFDR omtrent de informatieverschaffing over het beloningsbeleid en in hoeverre dat beleid strookt met de duurzaamheidsrisico’s niet van toepassing op Base Capital.  

Laatste update: 20/04/2023

bottom of page